آموزش خوب راز کامیابی است
به منظور درک بهتر مفاهیم علمی، ایجاد علاقه مندی و بیدار شدن حس کنجکاوی و پرسشگری در پدیده ها و مشاهدات روزمره، آموزش عملی درس علوم مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.
از طرفی تهیه لوازم آموزش عملی مربوطه برای مدارس و دانش آموزان مشکلات مختلفی از قبیل در دسترس نبودن، زمان بری، قیمت زیاد، کیفیت نامناسب وغیر استاندارد و گاهی هم اطلاعات ناقص، ایجاد میکند.
گروه پژیاد در سال ۱۳۹۷ جهت هموار کردن راه و نیل به اهداف یاد شده، تشکیل شد و اولین محصول خود را بنام “مجموعه لوازم آزمایش و کاردستی علوم اول دبستان” با مجوز کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی، تولید نمود.
امیدواریم گامی هرچند کوچک در جهت رشد و آگاهی و شکوفایی فرزندان ایران زمین برداشته باشیم.